Algemene voorwaarden

1

De werkzaamheden

a.

De uit te voeren werkzaamheden (zoals op de opdracht omschreven) vinden plaats alleen conform deze werkomschrijving, tenzij beide partijen opdrachtgever/opdrachtnemer) overeenkomen hiervan af te wijken, evt. met een aanpassing van de offerte/ het contract, met goedvinden van beide partijen

b.

Behoudens de hierboven genoemde werkzaamheden worden ook alle opdrachten aanvaard conform de voorwaarden van de opdrachtnemer, tenzij beiden (opdrachtgever/opdrachtnemer) in goed overleg extra voorwaarden toevoegen, welke schriftelijk moeten worden vastgelegd en door beide partijen akkoord worden bevonden.

c.

Deze zullen (indien nodig) worden omschreven op een “werkprogramma” en ook volgens dit programma worden uitgevoerd door de ondernemer zelf, of door personen die een dienstverband hebben met de ondernemer.

  1. deze personen zullen zich daartoe moeten kunnen identificeren
  2. in alle gevallen van overmacht(ziekte/ongeval) kan de ondernemer, inoverleg met de cliënt, de werkzaamheden door derden laten verrichten.
  3. de werkzaamheden dienen, na mondelinge en/of schriftelijke goedkeuring, te worden uitgevoerd dan wel een aanvang genomen te hebben binnen 14 dagen

2

Kosten

a.

Alle kosten, voortvloeiend uit de werkzaamheden, waarvoor men akkoord is gegaan, zijn in deafgesproken prijs inbegrepen, voor zover deze toegespitst zijn op schoonmaakwerkzaamheden (reinigingsmiddelen, hulpmiddelen)

  1. water, elektriciteit en/of gas zal door cliënt beschikbaar worden gesteld.
  2. de ondernemer wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos gebruik te maken van evt. aanwezige voorzieningen, bedoeld voor onderhoud, c.q. schoonmaakwerkzaamheden.

b.

Bij speciale behandeling van objecten, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de duurzaamheid e.d., zal de aanschaf van de hulpmiddelen hiervoor apart worden berekend en dienen deze bij overschrijding van € 100,-vooraf te worden verrekend.

3

Uitvoering

a.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan de aannemer kleine, noodzakelijke wijzigingen uitvoeren, zodanig dat deze niet de kwaliteit van het werk aantasten, er geen prijsaanpassing noodzakelijk is en de wijzigingen gemeld worden aan de opdrachtgever. Als mocht blijken dat het werk blijvende wijzigingen behoeft, zal er een wijziging in de overeenkomst en de afgesproken prijs noodzakelijk zijn.

4

Prijsafspraken

a.

De prijs wordt samengesteld op basis van een aantal componenten, zoals: oppervlakte van te behandelen object, inrichting (meubels, e.d.) hoogte van de ramen, gebruik van hulpmiddelen, afstand naar het object, huidige beloning in de schoonmaakbranche, e.v. gevolgen van wettelijke voorschriften.

b.

De prijs wordt samengesteld op basis van een aantal componenten, zoals: oppervlakte van te behandelen object, inrichting (meubels, e.d.) hoogte van de ramen, gebruik van hulpmiddelen, afstand naar het object, huidige beloning in de schoonmaakbranche, e.v. gevolgen van wettelijke voorschriften.

c.

De aannemer is gerechtigd, de overeengekomen prijs c.q. prijzen jaarlijks per 1 januari (maar niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst) te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Indien het CBS bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt, zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast.

5

Opdrachtbevestiging/Overeenkomst

a.

Voor de overeenkomst tussen de opdrachtgever (cliënt) en de aannemer hiervan, gelden uitsluitendde voorwaarden en/of de condities zoals gesteld op de opdrachtbevestiging.

b.

Nadat de aannemer de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden en de opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ondertekend, mag hij ervan uitgaan dat de opdrachtgever volledig akkoord gaat, tenzij deze binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aangeeft niet akkoord te gaan.

c.

Wijzigingen van de overeenkomst/opdracht zijn voor partijen bindend als zij schriftelijk worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.

6

Naleving overeenkomst en controle

a.

Als de opdrachtgever van mening is dat de uitvoering niet conform de overeenkomst plaats vindt, of in belangrijke mate afwijkt, zal de opdrachtgever direct de aannemer hiervan in kennis stellen, (in ieder geval binnen 24 uur) met daarbij vermelding van het tijdstip, de ruimte waarin, de aard en de ernst van de afwijking. Bovendien hierbij aan te geven de termijn waarbinnen de aannemer dit dient te herstellen. Aannemer zegt toe binnen 48 uur op de klacht in te gaan, c.q. deze te verhelpen.

  1. Als de aannemer de geconstateerde afwijking/gebrek niet binnen de gestelde termijn hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
  2. Na de aannemer hiervan schriftelijk in kennis gesteld te hebben, uitgezonderd als er sprake is van:
  1. een melding waarbij dit het 1e gebrek is binnen 6 maanden
  2. een geconstateerde afwijking/gebrek van zo gering belang is, dat dit niet tot een ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

7

Verzekering

a.

De aannemer is verplicht zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid van alle schade ontstaan door de werkzaamheden of door zijn personeel toegebracht aan het object, inventaris, eigendommen van personen tot een maximum van € 500.000,00 per gebeurtenis.

8

Duur

a.

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van de overeenkomst kan slechts bij aangetekend schrijven geschieden, met een opzegtermijn van 3 maanden, geldend voor beide partijen. Deze opzegtermijn vangt aan op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven de werkzaamheden aan een 3e persoon/bedrijf te hebben gegund, of dat hij heeft besloten dat de aanbesteding niet meer zal plaatsvinden.

9

Opzegtermijn

a.

Als de opdrachtgever geen opzegtermijn hanteert, heeft de aannemerhet recht om een boeteclausule toe te passen, die eenmalig is van 5 x het tarief van de reguliere opdracht.

10

Overmacht

a.

Door weersomstandigheden of personeelsbezetting is er voor buitenopdrachten niet een sluitende garantie voor de uitvoering van de werkzaamheden.

11

Facturen

a.

Bij offertes voor samengestelde schoonmaakwerkzaamheden/ langlopende contracten is de opdrachtnemer gerechtigd elk afzonderlijk deel op te leveren en te factureren, dan wel hiermee te wachten tot de gehele opdracht gereed is.

b.

Op de factuur zal ten minste moeten worden aangegeven: naam en adres opdrachtnemer, factuurnummer, datum/tijdvak en de plaats waarop het werk heeft plaatsgevonden.

12

Betalingen

a.

Vanaf de datum dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van betaling, is de opdrachtgever/cliënt over het factuurbedrag zonder aanmaning of in gebreke stelling in verzuim. Op basis hiervan is deze dan ook over het factuurbedrag of het restant hiervan, de wettelijke rente verschuldigd.

b.

Betaling dient ineens te geschiedenbinnen 14 dagen, tenzij de betaling in termijnen is overeen gekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

c.

De cliënt wordt geacht de factuur als juist te beschouwen, indien daartegen niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

13

Incasso

a.

Alle kosten, verband houdend met een gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de cliënt.De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tenminste 15% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van € 300,00 (driehonderd euro). De opdrachtnemer zal deze kosten nauwgezet administreren en dienen als zodanig als bewijs, behoudens tegenbewijs van de cliënt.

b.

Betaling dient ineens te geschiedenbinnen 14 dagen, tenzij de betaling in termijnen is overeen gekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

c.

De cliënt wordt geacht de factuur als juist te beschouwen, indien daartegen niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

14

Relatiebeding

a.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de overeenkomst, respectievelijk gedurende een periode van 1 jaar na overeenkomst, respectievelijk gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, (ex)personeel of (ex) onderaannemers van de opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, buiten deopdrachtnemer om, te benaderen of in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden.

b.

Bij overtreding van het vorige lid verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5000,-per overtreding alsmede € 500,-per dag dat de overtreding voortduurt